خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

انرژی واقعاً چیست؟

انرژی در کتاب‌های درسی بصورت : «توانایی انجام کار» تعریف می‌شود. اندازه‌گیری و محاسبه انرژی و تبدیل آن به…