خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

کتاب پروژه های میکروکنترلرهای STM8 به زبان C اثر رضا سعیدی انتشارات باوند

220.000 تومان

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

توضیحات

ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎیی ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ CPU ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺪارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ در داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﺔ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی واﺳطه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑـﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧـﺪارد. اﻟﺒﺘـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻫمه ﻣﻴﻜـﺮوﻛﻨﺘﺮﻟـﺮﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ و ﻳﻜـﺴﺎن ﻧﻴـﺴﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪلﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺧﺘﺼﺎصیﺗﺮ میﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و علاقه مندان به میکروکنترلر ﺑـﺮای ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻴﻜـﺮوﻛﻨﺘﺮﻟـﺮ STM8 ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪرو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ را میﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺳﺎزد. از اﻳﻦرو ﺑﺮآن ﺷﺪم ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻧﺎم پروژه های STM8 به زبان C ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﺎر در زﻣﻴنه ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ و ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻛـﺎرﺑﺮدی، ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش درآورم در ﺗﻬیه اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻪﻛـﺎرﮔﻴـﺮی ورودی و ﺧﺮوﺟـی STM8 ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮ را وارد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤلی ﻛﺮده ام ﺗﺎ ﻫمه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﻫــﺮ ﺳــﻄحی ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ از اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨــﺪ.

نویسنده رضا سعیدی ساعدی
ناشر باوند
شابک ۹۷۸۶۲۲۹۸۸۵۶۷۳
موضوع میکروکنترلر ها
زبان نوشتار فارسی
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
چاپ شده در ایران
تعداد صفحه ۴۷۳

آیندت رو بساز ✈️

? به مهاجرت فکر میکنید؟ تحصیلی یا کاری، مهاجرت به خارج از کشور یک اتفاق چالش برانگیز است، ما در کنار شما خواهیم بود و در مراحل مهاجرت به شما کمک خواهیم کرد. همین الان درخواست مشاوره رایگان ثبت کن?

درخواست مشاوره